فقط در جشنواره زمستانه هزینه ارسال  برای خرید بیش از 50 هزار تومان  رایگان  میباشد.